Bra Initiativ

Peter Härnstam och Kristian von Krusenstierna har startat ett eventbolag för att utveckla dressyrsporten. Detta är något man länge hoppats skulle hända här i Sverige. I USA arrangeras i stort sett alla tävlingar på detta sätt. Eventbolaget planerar i samarbete med arrangerande klubb upplägget av tävlingar vad gäller innehåll och utförande. I vårt land kvarlever den modell som från början såg till att det överhuvudtaget fanns några tävlingar. Det var helt ridklubbarnas ansvar att se till detta. Att med den utveckling som skett i dag kräva detta av ridklubbarna är en alltför stor uppgift. Allt deras arbete är beroende av  ideella krafter. Det innebär att man oftast är litet fastlåst i gamla rutiner och har svårt att se de olika nya möjligheter som finns. Det är här ett eventbolag kan bidraga. Det är ingen tvekan att tävlingar på olika sätt – t.ex genom klassinnehåll och kringarrangemang – kan göras mer publikdragande än vad de är i dag. Nu kan man ju ofta se nästan tomma läktare även på nationella GP-tävlingar. Vad man hoppas är att bolagets engagemang inte enbart gäller de stora evenemangen utan att det även kan bidraga till att utveckla de nationella tävlingarna.

Det är roligt när man tar nya initiativ och även vågar pröva dem.

Annons

Bevara – utveckla – skapa?

När det gäller dressyren ställer jag mig mer och mer frågan: Vad är det vi egentligen håller på med?  Vill vi bevara den klassiska dressyrens värderingar och är det dem vi försöker utveckla eller håller vi på att skapa en ny form av dressyr?  Det finns många tecken, som tyder på det senare. Och detta gäller inte bara dressyren utan all ridning. I dag talas det mycket litet om ridning som en kunskap om hur man handskas med och genom utbildning anpassar en häst så att man kan använda den inom olika områden.  I dag existerar begreppet ridning nästan enbart som en form av sport. Vad kan anledningen till detta vara?

Jag anser att grunden till dagens situation ligger i vad som redan befarades när Ridfrämjandet slogs ihop med SRC. Tidigare fanns en tydlig huvudman för frågor, som gällde häst/ridkunskap  och en för tävlingsfrågor. I dag finns inte dessa funktioner uttryckta på ett tydligt sätt. Man arbetar med olika kommittéer som inte alltid verkar var medvetna om vad ”grannen” gör. Man får ideligen rapporter om ridskolor, som får läggas ner eller har gått i konkurs. Orsaken är ofta brist på hästmaterial och bristande kundunderlag. Personligen tror jag att en stor anledning står att finna i den ”modernisering” av utbildningarna som  hästnäringen genomgått.  Den har  mer varit anpassad efter konstruktörernas synpunkter än verksamhetens krav. Den mest centrala rollen här har ridlärarna. Det är deras kunskaper som skall ligga till grund för ridskolans drift och inte som i många fall en styrelse utan tillräckliga insikter i  dessa frågor. Ridlärarna måste få större auktoritet på sitt område. Men det kräver då att de har tillräcklig utbildning för att klara detta. Jag anser att de ridlärare som endast genomgått RIK I i den gamla utbildningen och benämndes ”biträdande instruktör” hade en bredare och bättre anpassad utbildning att leda verksamheten än vad den nya utbildningen erbjuder. Bra och intresserade instruktörer lockar också kunder till ridskolan. Det går inte heller att driva en ridskola med enbart timanställd personal. Det övergripande ansvaret för både hästar och lektioner måste skötas av en heltidsanställd kompetent ridhuschef.

Ridskolan utgör stommen i den utbildning vi i Sverige varit kända för och som på ett bra sätt förberett de ryttare, som velat gå vidare inom tävlingssporten. Det har också gjort att man på ett sunt sätt skiljt på ”ridning” och ”tävling”. Det innebär inte att det inte inom ridskolans ram skall finnas tävlingsutbildning. Där har vi ju t.ex lokala tävlingar. Detta är en bra stimulans i utbildningen.

Var hamnar vi om ridskolorna blir färre? Eftersom vi handskas med levade djur har vi ett stort ansvar för denna utbildning. Skall den tas över – vilket den redan i stor utsträckning gjort – av  tränare?  Det innebär att beteckningen ”tränare” skall ändras till ”ridlärare”. Det förutsätter då en helt annan utbildning. Det naturliga förloppet borde vara att tränaren bygger vidare på de grunder ridläraren och ridskolan skapat. Här går det inte att ostraffat hoppa över några led!

Att jag talat så mycket om ridskolorna beror på att jag anser att de har så stor betydelse för hur ridningen skall utvecklas i framtiden. Det är så lätt att man, när man talar om t.ex dressyr, direkt tänker på hur det är på tävlingssidan och bortser från dess förutsättningar. Detta ”tävlingstänkande” innebär också att varje individ tänker mest på sig själv och sin egen situation. Men det måste också finnas de som tänker längre framåt än i dag och funderar över hur framtiden i stort skall se ut. Skall vi försöka bevara den ideologi som så länge styrt ridningen i vårt land? Detta medför då att vi måste vara beredda att återskapa det vi under senare år tappat. Eller skall vi skapa en ny form av målsättning, som mer är anpassad efter den moderna människans synpunkter på ridverksamhet?  Och om vi talar om utveckling – vad är det då vi skall utveckla?  Är det förutsättningarna för bra grundkunskaper? Eller tävlingsverksamheten? Eller bäggedera?

Detta är frågor som har stort samband med varandra och som kräver mycket framtidstänkande.  De är av avgörande betydelse och får därför inte diskuteras i ett kortsiktigt perspektiv.